Köp- och leveransvillkor

Allmänna köp- och leveransvillkor

1.Tillämplighet och definitioner

Dessa allmänna köp och leveransvillkor gäller när du som konsument (”Kunden”) beställer varor från Coor Service Management ABs, org. nr 556084-6783 (”Coor”), webshop.
Omfattning och eventuella särskilda villkor specificeras vid beställningen samt orderbekräftelsen (”Avtalet”) och dessa allmänna köp och leveransvillkor utgör en integrerad del av Avtalet.
Kunden omfattas av konsumentköplagen (1990:932). Dessa allmänna villkor anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen, och vid motstridigheter ska konsumentköplagens tvingande bestämmelser ha företräde framför Avtalet.

2.Beställning, pris och betalning

I vår webshop kan du konsument beställa varor online och betala med VISA-kort eller Mastercard. Alla priser är inklusive moms.

3.Leverans och transport

Leverans av varor anses ha skett när du som konsument hämtat din beställning vid utlämningsplats. Utlämning sker enbart på den plats som specificerats i beställningen (information finnes specificerad i beställningsbekräftelsen) och under restaurangens ordinarie öppettider (enligt information på hemsidan). Leveransen sker som personlig upphämtning och leveranstid kan variera beroende på valt betalningssätt och typ av vara, i enlighet med vad som anges vid beställningstillfället och orderbekräftelse.

4.Dokumentation och vägledning

Produkter med produktbeskrivningar eller bruksanvisningar utöver den information specificerad i webshopen medföljer leverans av varan. Önskar ni ytterligare upplysningar eller råd gällande ditt köp så är denna endast av vägledande art. Coor Service Management AB garanterar att varor uppfyller krav för CE-märkning.

5.Ångerrätt

Du som konsument har ångerrätt enligt bestämmelser i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamlinglag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59). Notera att ångerrätten inte gäller för varor som snabbt kan försämras eller blir för gammal eller som på grund av krav på livsmedelshygien måste förvaras på visst sätt, exempelvis färsk-, frys- och kylvaror.

6.Reklamation

Risken för varor övergår till dig som konsument vid leveranstidpunkten. [Om varor ej avhämtats vid överenskommen leveranstidpunkt, övergår ansvaret för varorna till dig som konsument när skälig tid förflutit efter sådan överenskommen tidpunkt.] Eventuella fel eller brister hos varorna skall påtalas inom skälig tid efter att felet uppdagats eller borde ha uppdagats. Du skall som konsument tydligt beskriva felet eller bristen. Om fel eller brist uppdagas skall du snarast vända dig till ditt utlämningsställe. För varor med kort eller begränsad hållbarhet är din reklamationsrätt begränsad av den hållbarhetsperiod som angivits eller kan förväntas beroende på vara. Reklamation görs på samma plats där utlämning skett.

7.Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk rätt ska tillämpas på avtalet mellan dig som konsument och Coor. Tvist vid tolkning eller tillämpning av avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.
Vid tvist med Coor har du som konsument möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.